Algemene voorwaarden


 Algemene voorwaarden van:

Stand2gether t.h.o.d.n. Standtogether

Achterzeedijk 57 Unit 3

2992 SB Barendrecht

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243701480000

(AS 178-08)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten van Stand2gether t.h.o.d.n. Standtogether, gevestigd te Barendrecht,hierna te noemen “de verhuurder”.

2. De wederpartijzal in het navolgende worden aangeduid als “de huurder”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de huurdereen natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indienen voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Het in de huurovereenkomst nader omschreven object dat door de verhuurder aan de huurder ter beschikking wordt gesteld in het kader van deze overeenkomst zal in het navolgende worden aangeduid als “het gehuurde”.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. De huurderkan zich niet beroepen op het feit dat dealgemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de verhuurderdezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de huurderter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.


Artikel 2: Overeenkomsten 

1. Huurovereenkomsten worden schriftelijk aangegaan.Mondelinge afspraken binden de verhuurder eerst nadat deze schriftelijk door de verhuurder zijn bevestigd.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op dehuurovereenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de verhuurderbindend.


Artikel 3: Aanbiedingen, offertes 

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de verhuurderzijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de huurderaanvaard, dan heeft de verhuurderhet recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door de verhuurdergehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op voorafgaand aan de offerte door de huurder verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen. 4. Indien de aanvaarding van de huurderafwijkt van het aanbod, dan is de verhuurderhieraan niet gebonden. Er is dan geen huurovereenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de verhuurderzijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurderen dienen op eerste verzoek van de verhuurderte worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 4: Waarborgsom 

1. De verhuurder heeft het rechtvóór aanvang van de huurperiode voldoening van een waarborgsom te verlangen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de overeengekomen huurperiode.

2. Indien een verlenging van de huurovereenkomst wordt overeengekomen, dient de huurder uiterlijk op deeerstedag van de verlenging een nieuw te bepalenwaarborgsom te betalen. 

3. Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding.

4. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder door de huurder verschuldigdebedragen -waaronder een nog onbetaald gebleven gedeelte van de huurprijs en/of schadevergoedingof kostendie de verhuurder moet maken om het gehuurde weer in de staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen -compenseren met de waarborgsom. Dewaarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 5: Duur van de overeenkomst 

1. De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd. 

2. De huur vangt aan op het moment dat het gehuurde het bedrijf c.q. devestiging van de verhuurder verlaat en eindigt op het moment van teruglevering of terugkomst op het bedrijf c.q. de vestiging van de verhuurder.

3. Vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het lossen en het transport alsmede de reparatietijd voor eventuele reparaties worden eveneens onder de huurperiode begrepen,voor zover deze niet zijn te wijten aan een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder.

4. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de huurder aan de verhuurder een evenredig deel van de overeengekomen huurprijs verschuldigd, onverminderd het recht van de verhuurder volledige schadevergoeding te vorderen. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele aansprakenvan derden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 6: Huurprijs 

1. De huurprijs is exclusief BTW en wordt in de huurovereenkomst vastgelegd. 

2. a.Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de huurovereenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de verhuurder gerechtigd de verhogingen aan de huurderdoor te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de verhuurder in werking treden dan is de verhuurdergerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de huurderin rekening te brengen.


b.Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de huurovereenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekeninggebracht. Bij prijsverhogingenbinnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de huurovereenkomst te ontbinden.

3. Voor rekening van de huurder zijn alle rechtenof belastingen die in verband met de huurovereenkomst c.q. het gehuurde mochten worden geheven.

4. Over de periode gedurendewelke de verhuurder niet in staat is het gehuurde ter beschikking te stellen aan de huurder, is door dehuurder geen huur verschuldigd.


Artikel 7: Aflevering 

1. De verhuurder en de huurder kunnen overeenkomen dat de verhuurder het gehuurde bij de huurder zal bezorgen. Overeengekomen (aflever)termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet c.q. niettijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. De huurder is verplicht aan de verhuurder tijdig de nodige aan-en afvoerinstructies ter beschikking te stellen. Ter plaatse van het overeengekomen afleveradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. De huurder zal ervoor zorgen dat het gehuurde onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen.


Artikel 8: Transport 

1. Voor zover van toepassing, geschiedt transport van het gehuurde door of namensde verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Het transport geschiedt geheel voor rekening en risico van de huurder.

3. Eventuele vertragingen door schuld van de huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerkosten doorberekend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 9: Gebruik - onderhoud - herstel 

1. De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goedestaat te houden.

2. De huurder dienthet gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te verzorgen, een en ander met inachtneming van de bedienings-c.q. gebruiks-c.q. behandelingsvoorschriften vande verhuurder.

3. Indien dit aan de orde is, isde huurder verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en dienthij ervoor te zorgen dat het oliepeil van het gehuurde op het juiste peil blijft.

4. Het is de huurder niet toegestaanwijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de, na verleende toestemming, aangebrachtewijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of op de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de verhuurder of hij wenst dat de door de huurder aange-brachte wijzigingen en/ofaanpassingen worden verwijderddan wel of hij op deverwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder.5. Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd doordan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van de verhuurder. 

6. Indien voor de herstelwerkzaamheden retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de verhuurder indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de verhuurder te bepalen wijze en, indien van toepassing,in de originele verpakking c.q. emballage. 

7. Indien een defect of schade aan het gehuurde buiten de schuld van de huurder is ontstaan -zulks ter beoordeling van de verhuurder -heeft de huurder -voor zover van toepassing c.q. noodzakelijk -recht op vervanging van het gehuurde gedurende de verdere duur van de huurperiode.

8. De verhuurder is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De huurder dient ervoor te zorgen dat de verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend. 


Artikel 10: Reclames 

1. Indien de huurder het gehuurde zelfbij de verhuurderophaalt, is de huurder gerechtigd het gehuurde voor aanvang van het transport te inspecteren of te laten keuren. 

2. Indien het gehuurde door of namens de verhuurder wordt afgeleverd op de locatie van de huurder, is de huurder gerechtigd direct bij ontvangst het gehuurde te inspecteren of te laten keuren.

3. Indien tijdens de inspectie dan wel keuring zichtbare defecten, gebreken, beschadigingen e.d. geconstateerd worden, dienen deze zo snel mogelijk-maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst dan wel na het afhalen van het gehuurde -aan de verhuurder te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

4. Indien de huurder geen gebruik maakt van het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde recht op inspectie dan wel keuring, dan wordt hij geacht het gehuurde in goede staat en gebruiksgereed te hebben ontvangen.

5. Defecten c.q. gebreken aan het gehuurde welke de huurder in redelijkheid niet tijdens de in de leden1 en 2 van dit artikelgenoemde inspectie dan wel keuring had kunnen ontdekken alsmede schade aan en tenietgaan of verlies van het gehuurde dienen onverwijld -maaruiterlijk binnen 24 uur na de ontdekking daarvan -aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de verhuurder. Alle gevolgen vanhet niet direct melden zijn voor risico van de huurder.

6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op.

7. De verhuurder dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de verhuurder indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft verleend.

8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de verhuurder te bepalen wijze en -indien van toepassing -in de originele verpakking c.q. emballage.

9. Indien de zaken na aflevering c.q. na afhalen van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be-of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 16.


Artikel 11: Teruglevering 

1. De huurder is verplicht omna afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, inde staat zoalshet gehuurde door de huurder werdontvangen-behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d. -en inclusiefde eventueel aangeleverde sleutels en overige toebehoren terug te leveren.2. Teruglevering van het gehuurde kan alleen geschieden tijdens de openingstijden en op het overeengekomen adres van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de overeenkomst zijn overeengekomen, kan de huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen.

4. De huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectieaanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing,reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoalshet gehuurde door de huurder werdontvangen-behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d. -komen voor rekening van de huurder. Een en ander, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van schade en andere kosten.

5. Als het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode niet bij de verhuurder wordt teruggebracht, wordt -naar keuze van de verhuurder en zonder dat deze daar melding van hoeft te maken -de huurperiode telkens met één dag verlengd dan wel wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. 

6. Indien de huurder niet in staat is om, om welke reden dan ook, het gehuurde aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, is de huurder aan de verhuurder een door de verhuurder te bepalenschadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde.

7. Indien partijen afspreken dat het gehuurde door of namens de verhuurder wordt opgehaald, dient de huurder ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren van tevoren (weekenden en officiële feestdagen niet meegerekend) aan de verhuurder heeft medegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres de verhuurder het gehuurde kan komen ophalen. Is het gehuurde op het door de huurder aangegeven tijdstip niet gereed voor transport, dan is de huurder direct alle extra kosten die hierdoor voor de verhuurder ontstaan verschuldigd. 


Artikel 12: Betaling 

1. Betaling geschiedt à contant bij ingang van de huurperiode dan wel na toezending van een factuur. Indien een factuur wordt verzonden, dientbetaling binnen 14dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: 

a. zal de huurderaan de verhuurdereen vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;

b. zal de huurder, na daartoe door de verhuurderte zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

c. heeft de verhuurderhet recht, voor elke aan de huurderverzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de huurderin rekening te brengen. De verhuurderzal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de verhuurderkan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. De verhuurder heeft te allen tijde het recht te verlangen, dat door de huurder op een voor de verhuurder aanvaardbare wijze, zoals bijvoorbeeld door afgifte van een onherroepelijke bankgarantie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

5. Door de huurdergedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renteen kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de huurder bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. a.Indien de huurder, uit welken hoofde ook, éénof meer tegenvorderingen op de verhuurderheeft, dan ziet dehuurderaf van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de huurder(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


b.Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 13: Verzekering 

De huurder dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de huurder een door de verhuurder te bepalenschadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde.

Artikel 14: Eigendom van het gehuurde 

1. Het gehuurde blijft te allentijde eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde onder te verhuren dan wel -al dan niet tegen betaling -aan derden in gebruik te geven.

2. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.

3. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en de huurderdient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

4. De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde worden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de huurder zich het gehuurde opzettelijk toeeigent,is er sprake van verduistering van het gehuurde. De verhuurder zal in dat geval altijd aangifte van verduistering doen bij de daartoe bevoegdeinstantie. 


Artikel 15: Ontbinding, annulering, opzegging 

1. De huurder kan de huurovereenkomst vóór het ingaan van de huurperiode schriftelijk annuleren. In dat geval is de huurder aan de verhuurder een door de verhuurder nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De huurder is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de verhuurder te vergoeden. De verhuurder is gerechtigd de kosten, schadeen gederfdewinst te fixeren en -naar zijnkeuze en afhankelijk van onder meer het tijdstip van annulering -20 tot 100% van de afgesproken huurprijs bij de huurder in rekening te brengen.

2. Gedurende de huurperiode kan de huurovereenkomst te allen tijde door partijen worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van het gehuurde bij de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alsdan is de huurder aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd van de overeengekomen huurprijs over de overeengekomen periode dan wel een -door de verhuurder nader te bepalen -anderevergoeding. Een en ander, afhankelijk van onder meer de reeds verstreken huurperiode alsmede de door de verhuurder geleden schade en/of gederfde winst.3. Indien partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder bij beëindiging van de huurovereenkomst het gehuurde bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van ten minste 24 uur in acht te nemen.

4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden zonder datrechterlijke tussenkomst en zonder datenige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de huurder:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige)surséance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid tot diensvermogen of delen ervan verliest.

5. De huurder is gehouden de verhuurder onverwijld op de hoogte te brengen in het geval dat één van de in lid 4van dit artikel genoemde situaties zich voordoet.


Artikel 16: Aansprakelijkheid en garantie 

1. Gedurende de huurperiode wordt alle risico met betrekking tot het gehuurde gedragen door de huurder.

2. De verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

3. De verhuurderis nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) toegebracht aan de huurderen/of derden door c.q. als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de schade. Een en ander, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verhuurder, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel of uit dwingendrechtelijke bepalingen anders voortvloeit.

4. De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak ter zake van schade als bedoeld in lid 3van dit artikel.

5. De kosten van reparatie en onderhoud welke noodzakelijk zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het voor aanvang van de huurperiode was, blijven voor rekening van de huurder.

6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de verhuurder -uit welken hoofde ook -beperkt tot het factuurbedragvan het gehuurde.

7. In afwijking van hetgeen onder lid 6 van dit artikel is bepaald, wordt bij een huurovereenkomst met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde huurprijs.

8. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de verhuurder in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de verhuurder hiervoor verzekerd is.


Artikel 17: Overmacht 

1. Ingeval er sprake is van overmacht is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verhuurder, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de verhuurder.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden zijn verplichtingen jegens de verhuurder tot aan dat moment na te komen.4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d.ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongevalof andere voorvallen alsmedehet verloren-, of tenietgaan van of schade aan het gehuurde op zodanig tijdstip dat de verhuurder het gehuurde in redelijkheid niet kan hebben vervangen dan wel gerepareerd op het moment van aanvang van de huurperiode.


Artikel 18: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter 

1. Op de tussen de verhuurder en de huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zulleneveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de verhuurderde bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de verhuurderis gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. Voor geschillen met de consument geldt dat,binnen 1 maand nadat de verhuurderaan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de verhuurder zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting vanhet geschil door de wettelijk bevoegderechter. 

4. Met betrekking tot geschillendie voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een huurderdie gevestigd is buiten Nederland, is de verhuurdergerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2van dit artikel of -naar zijn keuze -de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter inhet land c.q. de staat waar de huurdergevestigd is.


Datum: 7 december 2009